Takatoshi Ohara, Yoshitaka Atarashi, Jun Shimabukuro, Shinobu Koizumi, Kentaro Yoshimura, Kazumi Funakoshi, Shigeru Watanabe, Chikashi Okamoto, "Key Activities for Introducing Software Product Lines into Multiple Divisions: Experience at Hitachi", Software Product Line Conference, International vol. 00 no. , p. 261-266, , 2011